Board logo

标题: [连江县城] 春暖连江 [打印本页]

作者: 福建同乡会    时间: 2013-9-12 04:41     标题: [连江县城] 春暖连江

蓝天白云

日落


作者: 福建同乡会    时间: 2013-9-12 04:41
作者: 福建同乡会    时间: 2013-9-12 04:42

[黄岐镇] 黄岐元宵节


作者: 福建同乡会    时间: 2013-9-12 04:43


作者: 福建同乡会    时间: 2013-9-12 04:44
作者: 福建同乡会    时间: 2013-9-12 04:45


作者: 福建同乡会    时间: 2013-9-12 04:45
作者: 福建同乡会    时间: 2013-9-12 04:46
作者: 福建同乡会    时间: 2013-9-12 04:46

[透堡镇] 2013透堡镇中心全景照
[透堡镇] 2013透堡镇中心全景照

作者: 福建同乡会    时间: 2013-9-12 04:47

[筱埕镇] 我的家乡筱埕风光

欢迎光临 美国福建同乡会 (http://usfujian.com/) Powered by Discuz! 7.2